L3CMOS系列C接口USB3.0 CMOS相机实拍图片

1张 / 共25 / 
苍蝇足装片
苍蝇足装片

该相册包含的图片

 • 苍蝇足装片
 • 花粉萌发装片
 • 苍蝇翅膀装片
 • 藓原丝体装片
 • 水绵装片
 • 鸟羽装片
 • 蛙血涂片
 • 棉花纤维
 • 软木切片
 • 字母“e”装片
 • 蝴蝶翅膀装片
 • 棉花叶横切
 • 水螅横切
 • 软水草叶细胞装片
 • 兔味蕾切片
 • 精巢切片
 • 伞蕈切片
 • 蜜蜂第三对胸足装片
 • 蜜蜂口器装片
 • 迎春叶横切
 • 茎示年轮
 • 芹菜叶柄
 • 椴树茎
 • 卵巢切片
 • 眼虫

来源链接